TELECOMMUNICATION AND NETWORK SYSTEMS

facts-img

0

Total Students

facts-img

0

lecturer

facts-img

1

year of learning

facts-img

1

Year of internship

what we do

service-icon

ฝึกประสบการณ์ 1 ปี

ฝึกประสปการณ์การทำงานสายโทรคมนาคมและเครือยข่ายกับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศ

service-icon

แนวทางประกอบอาชีพ

ช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคม รวมทั้งการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคม

service-icon

แนวทางประกอบอาชีพ

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องออกแบบและทดสอบระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคม

service-avater-image
service-icon

เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 1 ปี

เรียนรู้ทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจนเชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมีที่มีคุณภาพพร้อมปฏิบัติจริง


service-icon

แนวทางประกอบอาชีพ

ติดตั้งระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมในสถานที่ตั้งสาขาต่าง ๆ


service-icon

แนวทางประกอบอาชีพ

ช่างโครงข่ายทางด้านโทรคมนาคม การบริหารการจัดการโครงข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม

ปฏิบัติจนเชี่ยวชาญในสายงาน

สู่สถานประกอบการโทรคมนาคมและเครือข่าย

MOU Company